I Like Tanks…

By | November 12, 2010

I like tanks! I like little tanks! I like big tanks! I like old tanks! I like new tanks! I like tanks…

How about some Russian WWII tanks?

I like them too…

Windows to Russia!